Administratieve en juridische ondersteuning van verenigingen, ZZPers en kleine bedrijven, belastingconsulent, info, voordelen, pakketten

The Land of Avalon


Administratief en juridisch STEUNPUNT


landofavalon@yahoo.com

Situatie


De administratieve taken van besturen en ZZpers wordt omvangrijker en meer en meer gespecialiseerd door factoren als toenemende regelgeving en veranderend debiteurengedrag.


De verantwoordelijkheden en mogelijke aansprakelijkheden groeien.


Het valt niet mee om dit alles te combineren met de eigenlijke taken van een bestuur of bedrijfsactiviteit en daarnaast nog eens een  prive leven op te bouwen.


Het wordt dan ook steeds lastiger om een voltallig en gemotiveerd bestuur te vormen.Vaak voorkomende misvattingen bij verenigingenOndanks de voordelen voor zowel de besturen als de leden, zijn besturen soms nog bang de administratie uit te besteden.


Nog te vaak denken besturen dat zij zo maar eventjes alles op zich dienen te nemen.


Nog te vaak denken leden dat dit eventjes snel gedaan is en ze dit dus zouden mogen verwachten van een bestuur.

 


       --------------------     


Een externe medewerker is een LASTIGE POTTENKIJKER.

      --------------------


Ik heb hiervoor geen toestemming van de leden of de leden willen dat niet en we dienen hiervoor toestemming te hebben van de leden.


      --------------------


We hebben er niets aan.

       --------------------


Onze manier van werken volstaat toch.


Een heuse boekhouding en administratie is toch niet nodig.     ---------------------


Als we de KASCONTROLE COMMISSIE aan onze kant hebben, is er toch niets aan de hand.

Respectieveijk wat gedaan als lid als de KCC 'handjeklap' doet met het bestuur

      --------------------


Het kost geld.

      --------------------


We hebben een goede rechtsbijstandsverzekering, dat is toch voldoende.PAKKETTENCOMPLEET PAKKET:

facturatie

boekhouding

jaarverslag                            debiteurenbeheer

incasso

jaarlijkse begroting

bijstand bij een KCC

postadres

versturen van facturen,  uitnodiging ledenvergadering,

nieuwsbrieven

eerstelijns juridische bijstandPAKKET BOEKHOUDING COMPLEET:

facturatie

boekhouding

jaarverslag                             debiteurenbeheer

incasso

jaarlijkse begroting

bijstand bij een KCC

postadres

versturen van facturen,  uitnodiging ledenvergadering,

nieuwsbrieven

 


APPARTE ONDERDELEN PAKKET BOEKHOUDING

Sommige onderdelen van het pakket kunnen tevens individueel worden aangevraagdEERSTELIJNS JURIDISCHE BIJSTANDTARIEVEN : Op aanvraag en overleg
 

Een pasklare oplossing ligt voor je klaar


The Land of Avalon kan jullie hierbij over het hele traject ondersteunen, van de FACTURATIE over BOEKHOUDING, DEBITEURENBEHEER tot INCASSO.


Daarnaast biedt The Land of Avalon EERSTELIJNS JURIDISCH ADVIES EN ONDERSTEUNING.


Bij een all-in pakket kan je tevens KOSTELOOS uw post hier laten toekomen, wat je de huur van een postbus bespaart.Waarom zou u met The Land of Avalon werken?Als jurist bezit ik de nodige JURIDISCHE KENNIS en vaardigheden om u bij te staan in conflictsituaties alsook u te behoeden voor mogelijke aansprakelijkheden.


The Land of Avalon is REEDS JAREN ACTIEF in het verenigingsleven en kent  de noden en oplossingen dan ook als geen ander.


Het aangeboden pakket is ook dermate FUNCTIONEEL dat de diensten BETAALBAAR blijven.Het antwoord van The Land of Avalon
Het is juist een daad van BEHOORLIJK EN ZORGVULDIG bestuur uw administratie uit te besteden.


Het is een GESPECIALISEERDE DIENSTVERLENING waarvoor tevens een bepaalde opleiding noodzakelijk is.


Het werk is eveneens dermate omvangrijk dat niemand in alle redelijkheid en billijkheid van iemand  kan verwachten dit eventjes in de vrij tijd te doen.


Het is absoluut geen vrijwilligerswerk in de eigenlijke betekenis van het woord.


Bovendien is het een krachtige hulp bij FRAUDEPREVENTIE.       --------------------------------------------------------------


Het bestuur krijgt ONDERSTEUNING en ADVIES. Daardoor valt er heel wat van je schouders. 


Zo ergens iets fout loopt, is er iemand die je er op attent maakt, zodat je het tijdig kan rechtzetten.


U geeft bovendien aan uw leden en derden een DUIDELIJK SIGNAAL dat uw administratie klopt, dat u niets te verbergen hebt.

Als belastingconsulent en fiscale dienstverlener valt the Land of Avalon immers onder de WWFT.


Het geeft verder een GERUST GEVOEL dat iemand je ondersteunt en

je financieel verhaal vertelt. Dat komt geloofwaardiger over naar de leden.


De leden van hun kant kunnen er van op aan dat er duidelijkheid is in de financien.

 

Zo u iets te verbergen hebt, ja dan is The Land of Avalon uiteraard wel een vervelende aanwezigheid.


En wat bij een BESTUURSWISSELING? Wat met de CONTINUITEIT en dus DUIDELIJKHEID in de financien?

In de praktijk heeft dit vaak geleid tot gaten en fouten in de boekhouding.


En wat als de vrijwilliger er ineens de brui aangeeft? Of een bestuur weggestemd wordt en het vertikt de financiele gegevens netjes terug te bezorgen?

Bij uitbesteding wordt dit alles veilig bewaard en over bestuurswisselingen en conflicten heen getild zonder enig probleem.


Ook kan u mee genieten van onze juridische VAKKENNIS en PRACTIJKERVARING in moeilijke situaties.       --------------------------------------------------------------


Het is een wettelijke verplichting van het bestuur om een behoorlijke boekhouding en administratie te voeren.

Het is dus aan het bestuur te beslissen om dit uit te besteden, niet aan de leden.

Leden hebben niet het recht zich uit te spreken over hoe een bestuur deze verantwoordelijkheden neemt, zolang ze maar voldoen aan de wettelijke voorschriften en uiteraard geen exorbitant duur kantoor inschakelen.

Leden en de vereniging op zich hebben er bovendien belang bij dat dit wordt uitbesteed.


      --------------------------------------------------------------


Alles is zeer DUIDELIJK en INZICHTELIJK waardoor u zich goed kunt verantwoorden naar de leden.


De leden van hun kant krijgen duidelijke en toegankelijke info over wat met hun geld gebeurt.


Het is een optimale FUNCTIESCHEIDING, die FRAUDEPREVENTIEF werkt.De kans dat een bestuurslid in de verleiding zal komen is merkelijk kleiner.


Zo iemand zich ter goeder trouw vergist, is het eveneens gelijk zichtbaar zodat de betrokkene alles netjes kan herstellen.


Als INDIVIDUEEL BESTUURSLID is het eveneens een geruststelling dat iemand meekijkt en het gelijk opvalt als een ander bestuuslid niet zulke goede bedoelingen heeft. Dat VOORKOMT dat je meegesleurt wordt in situaties, verantwoordelijkheden en zelfs heuse aansprakelijkheden waar je zelf niet eens schuld aan treft maar je overkomen doordat het betreffende bestuuurslid ongestoord zijn gang kon gaan.

Het is eveneens een geruststelling te weten dat je op deze manier er zeker van bent dat je ten alle tijde kan voldoen aan je fiscale bewaarplicht, zelfs wanneer een mala fides bestuurslid alle gegevens zou vernietigen.


De leden van hun kant kunnen eveneens gelijk de signalen opvangen en snel ingrijpen voor het te laat is.


Naar de leden toe brengt het INZICHT waardoor het vertrouwen kan groeien. 

Dit brengt RUST in een vereniging. Een vereniging waar onvrede of onrust heerst is niet prettig, voor niemand.


Het vinden van (GEMOTIVEERDE) BESTUURSLEDEN wordt eveneens VERGEMAKKELIJKT.       --------------------------------------------------------------


De wetgeving is zeer duidelijk. Een vereniging dient haar administratie dermate te voeren dat op elk moment de vermogensstaat van de vereniging duidelijk en inzichtelijk is.


Er dient eveneens een heuse jaarrekening met toelichting te worden opgesteld.       ---------------------------------------------------------------


Dat is dus absoluut niet zo. Een onterecht advies tot decharge vrijwaart besturen NIET van hun aansprakelijkheid. Wat leden niet wisten of konden weten gezien de KCC dit niet meldde of aankaartte, kunnen ze niet goed- of afkeuren.

Het is VASTE RECHTSPRAAK van de HOGE RAAD dat de décharge voor een jaarrekening alleen betrekking heeft op de feiten die blijken uit de jaarrekening of die expliciet aan de ledenvergadering kenbaar gemaakt zijn. Bij fraude is dat doorgaans niet het geval.

Op basis van de vaste rechtspraak wordt een bestuurder dus niet zo maar gedekt door de decharge. In geval van onbehoorlijke taakvervulling kan een bestuurder nog steeds aansprakelijk gesteld worden.

Volg het bestuur en de penningmeester nauwgezet. Beter nog laat een professional dit doen voor u.


Naar derden toe zoals de overheid is zelfs een verleende decharge helemaal geen vrijwaring.


Kijk dus ook goed uit als je lid bent van een KCC.  U bent ook   aansprakelijk voor onterecht positief of negatief advies. U hebt er dan ook alle belang bij dat een professional de boekhouding en jaarrekening heeft opgesteld.


En wat als je geconfronteerd wordt met een KCC die er op uit is het bestuur onterecht een hak te zetten? Of een KCC die totaal geen kennis van zake heeft en dan maar wat gaat doen. Denk niet te gauw het overkomt me niet want voor je het weet zetelt er iemand in jouw KCC die niet eens weet hoe gas- en electra facturen werken en dan vaak nog het hoogste woord voert ook.


Naar de leden toe is het een buffer tegen handjeklap met de KCC. Zo een KCC dit toch nog zou doen, is hun opzet beduidend makkelijker aan te tonen, en dus ook hun aansprakelijkheid.


Gezien the Land of Avalon onder de WWFT valt, kan zij geen "handjeklap" doen met het bestuur, maar zal zij verdachte transacties zelfs melden aan de bevoegde instanties.      --------------------------------------------------------------


Het kost inderdaad een beetje geld, maar dat valt heus wel mee.


Als er iets fout gaat doordat een vrijwilliger fouten heeft gemaakt, of er iets fout gaat bij een bestuurswisseling, kan het je flink wat meer geld kosten.


Debiteuren niet efficient opvolgen kost ook flink wat geld.


Als er geen KCC kan gevormd worden of deze is totaal niet bekwaam, dringt een accoutantscontrole zich op. Bij een degelijk gevoerde administratie zullen de kosten hiervan beduidend minder zijn.


Je kan ook dankzij ons besparen op kosten zoals poststukken, huren van een postbus.      --------------------------------------------------------------


Alvorens de rechtsbijstand aangesproken wordt, is er al een traject afgelegd. Het is heel belangrijk dat op dat traject de JUISTE ARGUMENTEN EN TERMEN worden gebruikt om later niet voor voldongen feiten te staan.

WAT HOUDT HET INFACTURATIE:

The Land of Avalon stelt al uw facturen op.


BOEKHOUDING:

De hele boekhouding wordt gevoerd.


JAARVERSLAG OOK FINANCIEEL VERSLAG GENOEMD:

Hiermee wordt bedoeld het jaarlijks financieel verslag dat besturen verplicht zijn op te stellen.


DEBITEURENBEHEER:

Zodra een factuur verstuurd is, dient er te worden opgevolgd of deze ook wordt betaald. Ook dat doen wij voor u.

Zo de betaaltermijn is verstreken, starten we na uw goedkeuring het traject van herinneringen en aanmaningen.


INCASSO:

Het kan gebeuren dat een minnelijk trajet niet helpt.

The Land of Avalon heeft een goede samenwerking met een incassobureau op basis van NO CURE NO PAY en ZONDER INSTAPKOSTEN.

The Land of Avalon regelt voor u dat uw dossier bij hen raakt.


JAARLIJKSE BEGROTING:

Het gaat om de begroting van het eerstkomende boekjaar.


BIJSTAND BIJ EEN KCC:

The Land of Avalon staat de KCC te woord en geeft uitleg over de gang van zake. Dat laat een KCC toe met de nodige kennis en inzichten te werk  te gaan.


POSTADRES:

Je post kan op het kantoor van The Land of Avalon toekomen. Dat bespaart de kosten van een postbus. Je weet dan ook gelijk welke post is toegekomen.

Bij een bestuurswisseling kan dit heel wat onheil voorkomen. Ook dit gaat immers gewoon door.


EERSTELIJNS (JURIDISCHE) BIJSTAND:

Dit houdt concreet in dat we nakijken of  uw brieven en documenten juist zijn opgesteld. Eventueel stellen we die voor u op.

Zo u met een vervelend lid te maken heeft, kunnen we u hierin buitengerechtelijk  bijstaan.


Ook individuele leden kunnen met hun vragen aangaande de vereniging terecht. The Land of Avalon zal dan met partijen samen op zoek gaan naar een contructieve en gepaste oplossing.

Wanneer communiceren moeilijk is, kunnen wij een overbrugging zijn tussen beide partijen.

Problemen en vragen zijn er om opgelost te worden, niet om te groeien.Copyright  the Land of Avalon © 

All Rights Reserved